Föreläsare

Liisa Tolvanen

“It’s not a quick fix” Consequences of weight loss during life and experiences of weight regain after bariatric surgery

Vad kommer ditt föredrag att handla om?

 • Om viktrecidiv efter bariatrisk kirurgi: Upplevelser av stöd under viktrecidiv, generella erfarenheter av viktrecidiv samt utmaningar med mat och ätande under viktrecidiv. 

Varför brinner du för detta ämne?

 • Jag har länge arbetat som dietist inom obesitasvården och brinner för att förbättra situationen för dessa patienter. Vi vet att bariatrisk kirurgi är en effektiv behandlingsmetod vid svår obesitas och förbättrar hälsa såväl som livskvalitet hos många. Vi vet dock för lite om den långsiktiga uppföljningen efter bariatrisk kirurgi och behöver utforska patienternas levda erfarenheter såväl positiva som negativa.

Vad kommer deltagarna att få med sig?

 • Kunskap om hur patienterna upplever viktrecidiv efter bariatrisk kirurgi. Även tankar om nästa steg om hur vi skulle kunna förbättra vården för dessa patienter. 


Jenny Drott

Implementering i den kliniska vardagen

Vad kommer ditt föredrag att handla om?

 • Patientens röst i kirurgisk cancervård - ett personcentrerat forskningsprojekt.

Varför brinner du för detta ämne?

 • För att patienter/personer som genomgår cancerkirurgi ska få en optimal omvårdnad.

Vad kommer deltagarna att få med sig?

 • Forskningsresultat med en ambition att stärka personcentrerad kirurgisk cancervård.


Lars Wallin

Implementering i den kliniska vardagen

Vad kommer ditt föredrag att handla om?

 • Min presentation kommer att ge en introduktion om implementering och forskning på implementering: Vad är implementering, vilka faktorer påverkar den typen av förändringsprocess, hur kan teori hjälpa till, vilka strategier kan fungera?

Varför brinner du för detta ämne?

 • Det är viktig att implementering görs så klokt som möjligt för att kunna erbjuda vård baserad på bästa möjliga kunskap.

Vad kommer deltagarna att få med sig?

 • Några svar på de frågor som är listade ovan.


Ulrica von Thiele Schwarz

Implementering i den kliniska vardagen

Vad kommer ditt föredrag att handla om?

 • Implementering innebär att föra in något nytt i en organisation i avsikt att skapa nytta – riktlinjer, nya metoder eller digitala verktyg, till exempel.  Att leda arbetet – eller leda dem som leder implementeringen – är ofta mödosamt och de flesta har varit med om implementering som misslyckas. Så vad kan man konkret göra för att implementeringen ska bli mer framgångsrik? Hur får man med sig de som inte vill ta sig an ännu en förändring?

Varför brinner du för detta ämne?

 • Vad är poängen med innovation, forskning och utveckling om det inte omsätts till förändring i praktiken? Den frågan är min drivkraft.

Vad kommer deltagarna att få med sig?

 • Genom sessionen får deltagarna med sig konkreta idéer om vad man som ledare kan göra för att stödja implementering. Utgångspunkten är ”Implementeringsboken”, som ger handfast vägledning i implementering utifrån senaste implementeringsforskningen.

Hur du fattar kloka beslut i klinisk vardag

Vad kommer ditt föredrag att handla om?

 • Som sjuksköterska och ledare fattar man beslut hela tiden. Besluten ska vara baserade på bästa tillgängliga kunskap och bygga på såväl forskning som egen och patienters erfarenhet. Men det är lättare sagt än gjort – hur gör man för att säkerställa att de beslut man fattar leder till det man tänkt sig? Att det inte är ineffektivt eller t o m skadligt?

Varför brinner du för detta ämne?

 • Gapet mellan forskning och praktik stör mig, eftersom det leder till att det finns kunskap som inte används. Jag drömmer om att vi forskare ska göra mer för att den kunskap vi bidrar med ska vara mer användbar, men minst lika mycket om en praktik som är sprudlar av nyfikenhet och metoder för att ta tillvara på, systematisera och utveckla den kunskap som finns där. Det skulle göra skillnad så väl för patienter som för de som har vården som sin arbetsplats.

 Vad kommer deltagarna att få med sig?

 • Vården ska vara evidensbaserad men översättningen från forskning till praktik är snårig. Med utgångspunkt i boken ”Tillförlitlig och relevant kunskap för sjuksköterskor” rör vi oss i den här sessionen mellan det filosofiska – hur vet vi egentligen något säkert? - och det praktiska – hur kan vi göra för att få reda på hur våra arbetssätt fungerar och vad de leder till – och hur kan det bli något som blir till nytta i mötet med patienten, inte några tabeller i en bortglömd rapport.

Ulrika Grenholm

Vad kommer ditt föredrag att handla om?

 • Är implementering och förbättringskunskap motsatspar eller går de hand i hand? Denna fråga exemplifieras i det praktiska förbättringsarbete gällande trycksår som genomfördes på en thoraxkirurgisk intensivvårdsavdelning. Hur kan förbättringar uppnås genom att omsätta trycksårsevidens i en utmanande miljö?

Varför brinner du för detta ämne?

 • Att göra bättre för patienterna är en stark drivkraft. Det gäller både för den individuella patienten under ett enskilt arbetspass och för en hel patientgrupp under längre tid. Genom förbättringskunskap går det att mäta och utvärdera om implementering och förändring har lett till en förbättring. Att se svart på vitt att det har blivit bättre för patienterna är en svårslagen känsla.

Vad kommer deltagarna att få med sig?

 • Inspiration att det genom kloka anpassningar och stort engagemang är möjligt att uppnå konkreta förbättringar för patienterna.


Anna Falk

Vad kommer ditt föredrag att handla om?

 • Om samband mellan preoperativ depression och postoperativt delirium samt dödlighet efter hjärtkirurgi.

Varför brinner du för detta ämne?

 • Jag är specialistsjuksköterska inom intensivvård och anestesi och har i mitt arbete med hjärtkirurgiska patienter vårdat många patienter med delirium. Delirium kan beskrivas som ett akut förvirringstillstånd med påverkad uppmärksamhet och störd koncentration och är en allvarlig och vanlig komplikation efter kirurgi. Delirium innebär, förutom lidande för patienten, försämrad återhämtning efter kirurgi, förlängd sjukhusvistelse och ökad risk för kognitiv svikt samt dödlighet. Delirium är ett stort omvårdnadsproblem som dock ofta kan förhindras, lindras och förkortas med interprofessionella insatser där omvårdnadsåtgärder är av stor betydelse.

Vad kommer deltagarna att få med sig?

 • Deltagarna kommer bli uppmärksammade på hur preoperativa symtom på depression associeras med utfall som delirium och dödlighet efter hjärtkirurgi. Vidare kommer deltagarna få chansen att lära sig mer om delirium och dess subtyper samt få med sig hur patienter kan uppleva hypoaktivt eller tyst delirium efter hjärtkirurgi, ett tillstånd som vi som vårdpersonal ofta missar då symtomen kan vara diskreta.


Michaela Tollin

Vad kommer ditt föredrag att handla om?

 • Mitt föredrag handlar om arbetssättet SE-UPP som är under implementering på vårt verksamhetsområde och en del av vårt arbete att arbeta enligt det teoretiska ramverket Fundamentals of Care. SE- UPP är en minnesregel som i kombination med patienttillsyn varje timme (timsrundor), ska förebygga vårdskador (fall, trycksår, undernäring, smärta och elimination)

Varför brinner du för detta ämne?

 • Vi har alldeles för många avvikelser om undvikbara vårdskador, det gäller exempelvis fall, trycksår, överfylld urinblåsa etc. Arbetar man enligt SE-UPP, kan dessa vårdskador minskas och vården blir bättre för patienterna.

Vad kommer deltagarna att få med sig?

 • Att det egentligen inte krävs särskilt stor extra arbetsinsats för att förebygga undvikbara vårdskador, om vi alla arbetar tillsammans för patienten.


Tina Gustafsson & Mahnaz Magidy

Tina Gustafsson

Enhetschef samt specialist sjuksköterska inom kirurgisk vård.

Mahnaz Magidy

Avancerad specialistsjuksköterska

Vad kommer ditt föredrag att handla om?

 • Bland annat om hur vi har blivit bemanningsfria och hur vi har jobbat med vår arbetsmiljö.